Драматизација за Нова година
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Новогодишна драматизација Ликови - пет девојчиња и четири момчиња
Област: Друга
Меѓупредметно интегрирање на содржините ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Една од клучните врски помеѓу овие два наставни предмети се физичките величини и нивните единици мерки.
Област: Природни науки
БУКЕТИ ОД ЦВЕЌИЊА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за примена на најголем заеднички делител
Област: Природни науки
Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Збирка од 140 задачи
Област: Природни науки
Земја - активна планета
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар - Скопје
Област: Природни науки
СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за собирање на децимални броеви. Задачата е поставена во вид на игра, во која треба ...
Област: Природни науки
ПРИЗМИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за призми.
Област: Природни науки
Пајак на делители
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист во кој учениците вежбаат парови делители.
Област: Природни науки
ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се ...
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>