Detyra kontrolluese kl. II MATEMATIKË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Detyra kontrolluese
Област: Природни науки
Fletë pune-ditët,javët,muajt dhe vitet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë-plan-program Kembrixh
Област: Природни науки
Fletë pune
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë fletë pune kl. II
Област: Природни науки
Сценарио за приредба за 8-ми Март I одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е дадено комплетно сценарио за приредба за 8-ми Март, стихотворби, покана
Област: Уметност
Сценарио за новогодишна приредба за I одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Комплетно сценарио со најава, стихотворби, музички точки и драматизации
Област: Уметност
Пример за проектна задача
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е образец за проектна задача по музичко образование
Област: Уметност
Работен лист за приказната - Портокали за сите-техника лента на приказната
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Примена на техника лента на приказната.
Област: Друга
Работен лист за дигитална сликовница - Портокали за сите
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Табела Бинго и Лента на приказната како техники при обработка на сликовницата.
Област: Друга
Безбедноста и здравјето при работа, мобинг
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и ...
Област: Општествени науки
Наставно ливче за собирање и одземање до 100
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Кратки бројни изррази запишани во јаболка,кои што откако ќе се пресметаат се обојваат.
Област: Природни науки