Brojevi od 0 - 10
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица БРОЕВИ ОД 0 - 10, за прво одделенеи во настава на босански јазик
Област: Природни науки
Saobraćajna/prometna sredstva
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица СООБРАЌАЈНИ ПРОМЕТНИ СРЕДСТВА за прво одделение во настава на босански јазик
Област: Општествени науки
Кодирање математика/македонски
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: оваа активност е интегрирана со содржина од македонски јазик-пишување порака и математика - решавање задачи ...
Област: Друга
УПОТРЕБА НА ИТ АЛАТКА wordart generator
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: Овој ресурс има широка примена.Лесно е прифатлив и од учениците, а може да се применува во повеќе предмети и ...
Област: Друга
БАЈКА ЗА ЛЕБЕДОТ - ПОИМ ЗА БАЈКА
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: Презентацијата е наменета за запознавање на учениците со поимот бајка. Започнува со интерактиван игра со ...
Област: Друга
,,Емоции,,- втор дел
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно креативна работилница. Оваа работилница ја реализирав со учениците од петто одделение преку ...
Област: Друга
,, Конфликти,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно-забавна работилница за конфликт, начини на соочување во конфликтна ситуација и добри начини на ...
Област: Друга
Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека ...
Област: Природни науки
Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>