Лилјана Мирчева


Институција: О.У."Елпида Караманди" Битола
Лични сајтови:

Кратка биографија:
www.prirodninauki-5.weebly.com
Опис: Веб страна за полесно и подобро да ги изучуваме природните науки во петто одделение.Страната има структура за секоја од темите по наставна програма, содржи линкови, видеа, слики, текстови , интерактивни презентации, работни листови, чек листа за самопроверка, креирани од мене како наставник, што им помогна подобро и потемелно учениците да ги усвојат содржините. Страницата редовно се ажурира.
Јазик: Македонски
www.prirodninauki-6.weebly.com
Опис: Веб страна за подобро изучување на природните науки во шесто одделение. Секоја од темите е структурирана по наставна програма, содржи линкови, видеа, слики, текстови , интерактивни презентации и интерактивни игри во educaplay изработени од мене како наставник кои им помагаат на учениците подобро и потемелно да ги усвојат содржините од овој предмет.
Јазик: Македонски
http://vestininaziveenje.weebly.com
Опис: Веб страна за подобро изучување на изборниот предмет Вештини за живеење (7-9одд) Содржи избрани текстови , слики и видеа кои ја конкретизираат содржината согласно со наставната програма. Ја олеснува работата и на наставникот со достапноста на одередени видео материјали на едно место
Јазик: Македонски
ПРИРОДНИ НАУКИ-училишна табла/наставник Лилјана Мирчева
Опис: Блог наменет за побрз пристап до потребни материјали за реализација на час по природни науки за петто одделение
Јазик: Македонски
ПРИРОДНИ НАУКИ 6-училишна табла/наставник Лилјана Мирчева
Опис: Блог со содржини за шесто одделение
Јазик: Македонски