Милица Маринковиќ


Институција:
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Презентација за наставен час
Опис: Презентација за наставен час по математика за 5 одделение „Инверзни операции“
Јазик: Македонски