Изета Бабачиќ


Институција: ПОУ Дитуриа - Љубин, Сарај
Лични сајтови:

Кратка биографија: Одделенски наставник во настава на босански јазик. Магистар по одделенска настава - интеркултурна детска литература. Иницијатор и мотиватор за унапредување на наставата на сите ученици со еднакви услови и можности, интеграција во македонскиот и светскиот систем.
Brojevi od 0 - 10
Опис: Обработка на наставна единица БРОЕВИ ОД 0 - 10, за прво одделенеи во настава на босански јазик
Јазик: Други јазици
Saobraćajna/prometna sredstva
Опис: Обработка на наставна единица СООБРАЌАЈНИ ПРОМЕТНИ СРЕДСТВА за прво одделение во настава на босански јазик
Јазик: Други јазици