Ковид-19 ни покажува зошто ни треба цврст образовен систем

Последиците од пандемијата со ковид-19 недвосмислено покажаа оти нашата држава треба да научи дека планирањето на инвестициите во образованието значат многу. Голем е предизвикот да се започне учебната година на ваков начин, со ресурсите кои и досега ги имаа училиштата, бидејќи екстра ресурси, нема. [Read more…]

Скратениот број часови овозможува учебната година да почне од октомври

Димензионирањето на политиките учебната година да почне малку подоцна, е поради скратениот број на часови, со што организираноста на учебната година е поставена да може таа да почне од први октомври. Како пример за ова мандатарот за состав на новата Влада и поранешен премиер Зоран Заев го посочи функционирањето на некои од приватните училишта кои и порано годината ја започнувале во октомври. Тој потврди дека интенцијата е со физичко присуство во училниците учебната година да започне прво од пониските одделенија.

[Read more…]

Учиме наставници за ClassDojo и како да се употребува во наставниот процес

Примарниот фокус на Class Dojo е градење дигална заедница помеѓу наставници, ученици и родители со цел да се исполнат следниве три услови:

  • Следење и оценување ученици
  • Организирање часови и давање инструкции за активности
  • Информирање на родителите за активноста и успехот на нивните деца.

[Read more…]

Повик за учество во фокус-групи: Состојбите и предизвиците со онлајн наставата во основните училишта

Фондацијата Метаморфозис, во рамки на своите истражувачки активности поврзани со отвореното образование, отворени образовни ресурси, и состојбите и предизвиците поврзани со онлајн наставата во изминатиот период, објавува повик за учество во фокус-групи.

Повикот е наменет за родители/старатели, наставници/наставнички, и менаџмент од основните училишта во РСМ. Предност ќе имаат апликации од наведените категории учесници, кои живеат/работат во рурална средина, и наставен кадар кој наставата ја спроведува на јазик на по малубројните заедници.

[Read more…]

Конкурс за НајООР наставник/наставничка од основното образование за 2020 година

ФОНДАЦИЈА МЕТАМОРФОЗИС
распишува

КОНКУРС ЗА „НАЈООР НАСТАВНИК/НАСТАВНИЧКА ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020“

Целта на конкурсот е да се истакне важноста на користењето отворени образовни ресурси во наставниот процес, како и да се промовира наставничката професија како професија со голема одговорност за поттикнување соработка и инклузија на ученици со различни можности, различно етничко, социо-економско, јазично и културно потекло. Конкурсот се реализира во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на концептот Образование на помалите етнички заедници.

[Read more…]