Учиме наставници за ClassDojo и како да се употребува во наставниот процес

Примарниот фокус на Class Dojo е градење дигална заедница помеѓу наставници, ученици и родители со цел да се исполнат следниве три услови:

  • Следење и оценување ученици
  • Организирање часови и давање инструкции за активности
  • Информирање на родителите за активноста и успехот на нивните деца.

[Read more…]

Повик за учество во фокус-групи: Состојбите и предизвиците со онлајн наставата во основните училишта

Фондацијата Метаморфозис, во рамки на своите истражувачки активности поврзани со отвореното образование, отворени образовни ресурси, и состојбите и предизвиците поврзани со онлајн наставата во изминатиот период, објавува повик за учество во фокус-групи.

Повикот е наменет за родители/старатели, наставници/наставнички, и менаџмент од основните училишта во РСМ. Предност ќе имаат апликации од наведените категории учесници, кои живеат/работат во рурална средина, и наставен кадар кој наставата ја спроведува на јазик на по малубројните заедници.

[Read more…]

Конкурс за НајООР наставник/наставничка од основното образование за 2020 година

ФОНДАЦИЈА МЕТАМОРФОЗИС
распишува

КОНКУРС ЗА „НАЈООР НАСТАВНИК/НАСТАВНИЧКА ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020“

Целта на конкурсот е да се истакне важноста на користењето отворени образовни ресурси во наставниот процес, како и да се промовира наставничката професија како професија со голема одговорност за поттикнување соработка и инклузија на ученици со различни можности, различно етничко, социо-економско, јазично и културно потекло. Конкурсот се реализира во соработка со Фондацијата Отворено општество – Македонија во рамки на концептот Образование на помалите етнички заедници.

[Read more…]

Прилог на Фондацијата Метаморфозис кон јавната консултација за нацрт-верзијата на Концепцијата за далечинско образование

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, одговорајќи на јавната покана од Министерството за образование и наука од 6 јули 2020 г. за Јавна консултација за нацрт верзијата на Концепцијата за далечинско образование, го подготви следното мислење врз основа на своите досегашни искуства и специјалистичка експертиза развиени преку проектите и иницијативите  Национална стратегија  за  развој на информатичко општество (2004-2005), Безбедно на интернет (2007-денес), Слободна култура – Криејтив комонс, Отворен пристап до академски содржини и европската мрежа Комунија (2007-денес), истражувањето Употреба на компјутери во образованието (2010), Отворени образовни ресурси (2012-денес),  Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – Критинк (2018-денес), Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA (започнат 2020 г.) и низа други претходни и тековни активности. [Read more…]

МОН: Јавна консултација за нацрт верзијата на Концепцијата за далечинско образование

Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, Државниот просветен инспекторат и Државниот испитен центар, во соработка со УСАИД, УНИЦЕФ, МЦГО, наставници од основните училишта, средните училишта и високо образовните установи во земјата, како и повеќе експерти од областа на образованието и ИКТ сферата, изготвија Концепт за развивање систем за образование од далечина во основните и во средните училишта во Република Северна Македонија.

[Read more…]