Metoda, udhëzime dhe shembuj të RHA-ve në Maqedoni

Për Maqedoninë, RHA-të nuk janë diçka e huaj, ashtu si idetë për qasje të lirë (Open Access). Siç tregojnë analizat, shihet se ka nevojë për një koordinim më të mirë ndërmjet vetë aktiviteteve, intensifikim të disave prej tyre, si dhe përmirësim të disa fazave për zhvillim të RHA-ve që janë realizuar. [Read more…]

Udhëzime për zhvillimin e RHA-ve

Trendet botërore nga fusha e RHA-ve, kryesisht janë të orientuara nga pasurimi i arkivave onlajn, zhvillimi i mëtutjeshëm i softuerit të lirë për qëllime edukative, mjeteve të ndryshme, përmbajtjeve multimediale, fjalorëve, doracakëve e kështu me radhë. [Read more…]

Ku dëshirojmë të arrijmë me resurset e hapura arsimore?

Shoqëritë moderne dhe bota në të cilën jetojmë, tërë zhvillimin e saj e mbështesin në dije. Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për teknolgjinë e zhvilluar, medicinën, biologjinë, astronominë, e kështu me radhë, të gjitha arritjet e njeriut bazohen në dije. Dija në ekonomi, sociologji, psikologji dhe shkencat e tjera, ka ndikim të madh në kualitetin e jetës sonë. [Read more…]

Si ta përdorim ndonjë resurs të hapur arsimor në mësim?

Një pjesë e madhe prej nesh mund të shfrytëzojë një sërë metodash me anë të internetit për qëllime arsimore. Gjatë zhvillimit të mësimit, mund të përdoret ose të tregohet ndonjë përmbajtje që është e lirë për përdorim. [Read more…]