Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra

Одржана презентација на Анализа на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси

^4D8C791881A7CAD7136C844AD473586E4C35883CC1209E8DFF^pimgpsh_fullsize_distrНа 26.01.2016 година, со почеток во 11.00 часот, во Центарот за конференции и студии при Националната и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски – Скопје, се одржа презентација на Анализата на законската рамка за образование и можностите за вклучување на отворените образовни ресурси.

Презентацијата ја отвори претставник од Метаморфозис, кој даде краткок вовед во проектот „Иницијатива за отворени образовни ресурси“, како и во активностите кои претходеа и ја мотивираа оваа Анализа. Потоа авторот, д-р Климе Бабунски ја презентираше анализата која опфаќа четири закони: Законот за основно образование, Законот за средно образование, Законот за учебници за основно и средно образование, како и Законот за авторско право и сродни права, а овозможува и согледување на состојбите, изведување заклучоци и препораки за можно регулирање на отворените образовни ресурси во овие закони.

Analiza OOR

 

Авторот нагласи дека една од најголемите промени во процесот на образованието е појавата на концептот за отворени образовни ресурси, а некои од клучните заклучоци кои произлегуваат од истата, а беа истакнати за време на презентацијата, се:

 • Позитивно во постојниот образовен систем е тоа што образованието има статус на јавно добро и концепциски создава одредена основа, односно не ги затвора можностите за отворен пристап до образовни ресурси. Но, отворениот пристап до учебниците не е јасно дефиниран дел од образовната политика и не е состојба на свест.
 • Сегашниот нормативен концепт на образовниот систем, како и практиките, не го оптимизираат образованието во контекст на дигитализација на општеството.
 • Според Законот за учебници, планот и програмата за соодветното одделение и предмет, како основа за подготвување на секој учебник, ја предлага Бирото за развој на образование, а ја утврдува или потврдува Министерот за образование и наука. Оттука, Бирото за развој на образованието треба да предводи во отворањето на учебниците.
 • Креативната моќ на учебникарството e одредена од авторите, а токму авторите имаат клучна позиција во образованието.
 • Умножувањето, како материјално право е од суштинско значење за слободниот пристап до учебници. Законот за авторски и за сродни права ги прифаќа придобивките на информатичката технологија и упатува дека умножувањето може да се врши и преку „складирање на делото во електронски облик“.
 • Хармонизацијата на чинителите на отворениот пристап до образовни ресурси, а во прв ред отворениот пристап до учебници, треба да почне со законско и со програмско дефинирање во рамки на образованието. Во дефинирањето треба да учествуваат државни, стопански, професионални и граѓански организации. Само на овој начин отворениот пристап ќе стане состојба на заедничка свест.

Главните препораки кои беа презентирани се:

 • Во Законот за авторско право и за сродни права да се вгради норма за авторство во контекст на јавен интерес и на јавни финансии како координативни точки на отворениот пристап, од една страна, и од друга страна, да се унапреди заштитата на авторството и на сродните права, но да се унапреди и правото на отворен пристап до такви дела, особено кога се работи за образовни средства.
 • Паралелно, во Законот за учебници, треба да се востанови норма за отворениот пристап до учебници, како оптимално остварување на јавниот интерес во образованието.
 • Законски дефинираниот отворен пристап до учебници треба да стане сегмент во плановите, програмите и во концептите што Бирото за развој на образованието ги создава во рамки на учебниците и на другите образовни средства, на пример, работните тетратки.
 • Воведувањето на „отворениот пристап“ како еден од основните принципи во учебникарството треба да резултира и со јасна координирана политика, која ќе опфати различни, институционални и неинституционални субјекти, но секогаш во центарот на таквата политика ќе бидат авторите и нивните права.
 • Отворениот пристап соодветно на техничките можности и стандарди (на пример: Web 2.0) треба да ја поттикнува комуникацијата и креативноста, деформализирајќи го односот учител – ученик и создавајќи основни услови за посуштинска и посеопфатна дигитализација на образованието.
 • Законската и подзаконската нормираност на отворениот пристап до учебниците треба да иницира концепциско редефинирање на порталот „е-учебници“.

 

Analiza OOR1

Анализата, која е достапна за преземање во електронска форма на македонски и англиски јазик, е мотивирана од неколкугодишната работа на полето на отворени образовни ресурси и препораките добиени од работната група за отворени образовни ресурси составена од членовите на Алијансата за отворени образовни ресурси.

Алијансата за отворени образовни ресурси е отворена група на поединци, организации, институции кои функционираат како неформална мрежа со заедничка цел – подигање на свеста и капацитетот на академската и научната јавност за создавање и користење на отворени образовни ресурси во Република Македонија.

Проектот „Иницијатива за отворени образовни ресурси“ има за цел да влијае на подигање на свеста и капацитетот на академската јавност за создавање и користење на отворени образовни ресурси во Република Македонија. Спроведувач на проектот е фондацијата Метаморфозис.

Кажи што мислиш на темава

*